اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!
Close Sidebar
وب‌سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک جایی برای پرسش و پاسخ درباره سیستم حروف‌چینی لاتک و بسته زی‌پرشین است. در اینجا می‌توانید سوال‌های خود را بپرسید و به سوال‌های دیگران پاسخ دهید.

محبوب‌ترین برچسب‌ها

رفع خطا جدول مراجع xepersian ریاضی‌نویسی شکل فونت فهرست مطالب شماره‌گذاری منابع bidi پانویس بیب‌تک تک‌لایو tikz parsilatex بیمر اسلاید زی‌پرشین پاورقی سربرگ bibtex نماد فرمول‌نویسی رسم شکل قالب ارجاع‌دهی biditexmaker هدر ویرایشگر beamer واژه‌نامه اندازه فونت texstudio عنوان فصل ماتریس اعمال نشدن تغییرات در پی‌دی‌اف رسم جدول bidipresentation شماره صفحه حاشیه رنگ عنوان شکل اسلاید فارسی محیط قضیه گراف مکان شکل tikzpicture حروف‌چینی کد شماره فصل enumerate tabriz_thesis نمایه align زیرنویس شکل کادر itemize فهرست اشکال listings الگوریتم عدم اجرا نیم‌فاصله متن لاتین و فارسی بسته فاصله بین خطوط قالب پایان‌نامه فرمول نصب تک‌لایو فارسی‌تک hyperref شماره فرمول glossaries کپشن نمودار خروجی حروف‌چینی چندستونی فونت فارسی و انگلیسی ماکرونویسی biditools شماره پاورقی پیوست‌ سوال امتحانی فاصله‌گذاری فرمول چندضابطه‌ای لاتک subfigure extrafootnotefeatures header texmaker pdf tex biditufte-book تصویر شمارنده texlive2015 longtable زیرنویس خطا رسم نمودار شماره‌گذاری صفحات پایان نامه دیاگرام فهرست جداول میک‌تک texlive2016 تنظیم جدول kashida texworks caption اندیس lollipop iust-thesis multicol فصل‌نویسی شعر سوال چهارگزینه‌ای بولد تورفتگی آکولاد اعداد فارسی فاصله عمودی xindy چپ‌چینی اوبونتو میکروسافت ورد قاب geometry texlive fancyhdr وسط‌چینی تک لایو 2015 عنوان بخش شماره گذاری به‌روزرسانی بسته aimc46 صفر توخالی فرمول طولانی بیرون‌زدگی xelatex کاما tcolorbox پوستر فاصله سطرها نوشتافت شکست خط tex-programming فونت اعداد pgfplots قرآن tabriz-thesis ایتالیک winedt جستجوی معکوس فلش جایابی تصویر قالب کتاب پاراگراف‌بندی بازیابی اطلاعات هایپرلینک فهرست نمادها شمارنده فصل font محیط ریاضی رسم کادر جداکننده جدول طولانی فهرست تصاویر شماره‌گذاری فرمول algorithm2e فونت بولد proof equation bidipoem eps جدول افقی عکس به‌روزرسانی پانویس چندستونی کمک مالی فاصله خطوط حروف‌چینی شعر زیرشکل minipage قلم پانویس پاراگرافی ltrfootnote پیوست computeautoilg متن فارسی و انگلیسی فرمول چندخطی neveshtuft غلط‌گیری املایی تک‌پارسی پیکان لاتکس tabular baselineskip شماره قسمت قسمت عنوان جدول
4 نفر آنلاین
0 عضو و 4 مهمان در سایت حاضرند
بازدید امروز: 13530
بازدید دیروز: 12510
بازدید کل: 22444199

اضافه کردن نقطه چین بین عنوان فصل ها و شماره در فهرست مطالب؟

+1 رای
1,077 بازدید

با سلام. من با استفاده از دستور

‎\renewcommand\cftchapdotsep{\cftdotsep}

بین عنوان فصل ها و شماره آنها در فهرست مطالب نقطه چین میگذارم اما مشکلم این هست که نقطه چین روی نام فصل هم قرار میگیره. (در فایل پیوست شده نقطه چین روی کلمه مقدمه هم هست در حالی که باید بعد از اون شروع بشه).
ممنون میشم دوستان من رو راهنمایی بکنند.

فایل‌های پیوست
سوال شده آذر 14, 1398 توسط نجمه اا (24 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره دی 2, 1398 توسط وحید دامن‌افشان

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

سلامفایلی با نام preamble.tex در پوشه‌ی شما هست. محتوای آن را پاک کنید و به جاش محتوای زیر را قرار دهید. در آن قسسمت تعریفی وجود دارد که باعث این مشکل شده است:


\usepackage[pass,paperwidth=16.5cm,paperheight=23.5cm]{geometry}
\usepackage{amsthm,amssymb,amsmath}
\usepackage{epsf,graphicx}         
\usepackage{titlesec}              
\usepackage{setspace}              
\usepackage{zref-perpage}            
\zmakeperpage[1]{footnote}

\usepackage{xepersian}                 
\settextfont{B Nazanin}                       
\DefaultMathsDigits
\setfootnoteLR
\makeatletter
\def\@makeLTRfnmark{\hbox{\@textsuperscript{\latinfont\@thefnmark}}}
\renewcommand\@makefntext[1]{%
  \parindent 1em%
  \noindent
  \hb@xt@1.8em{\hss\if@RTL\@makefnmark\else\@makeLTRfnmark\fi}#1}
\makeatother
\SepMark{-}               
\titlespacing*{\section}{0pt}{1cm}{.2cm}
\titleformat{\section}
 {\fontsize{12}{6}\scshape\bfseries}{\thesection}{1em}{}

\titlespacing*{\subsection}{0pt}{.8cm}{0cm}
\titleformat{\subsection}
 {\fontsize{12}{6}\scshape\bfseries}{\thesubsection}{1em}{}

البته خطاهای دیگری نیز در فایل کمینه‌ی شما بود که مربوط به این پرسش نیست و در فایل زیر برطرف کرده‌ام:


\documentclass[fleqn]{report} 

\usepackage{amsmath}
\usepackage[colorlinks]{hyperref}
%\usepackage[colorlinks=true,citecolor=black,linkcolor=black,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{subfigure}
\usepackage[subfigure,titles]{tocloft}

\usepackage{bm}
\usepackage{amsbsy}
\usepackage[table]{xcolor}
%\usepackage[table,x11names]{xcolor}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{tabu}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{tabularx,booktabs,caption}
%\usepackage{tcolorbox} 
\usepackage[many]{tcolorbox}
%\usepackage[skins]{tcolorbox}
\usepackage{algorithm}
%\usepackage{algorithmic}
\usepackage{algpseudocode}
\usepackage{multicol, latexsym, amsmath, amssymb} 
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage{booktabs,lipsum}
\usepackage{float}
\usepackage{xpatch} 
\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{mathrsfs}
\usetikzlibrary{arrows}
\usepackage{comment}
\usepackage{multirow} 

%\usepackage{refcheck}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[bottom]{footmisc}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{setspace}
%\usepackage{tocloft}
%\usepackage[titles]{tocloft}% don't allow tocloft to manage toc titles 

%\usepackage{titletoc}
\usepackage{etoolbox}
%***********
% for dot in front of chapter title
%فصل اول: مقدمه.....................1
\renewcommand\cftchapdotsep{\cftdotsep}%
%\setlength{\cftchapnumwidth}{5em}

%***********************************

\include{preamble} 

\titleformat{\section}{\large\bfseries}{\thesection-}{3pt}{}
\titleformat{\subsection}{\large\bfseries}{\thesubsection-}{3pt}{}

\makeatletter
% اضافه کردن خط تیره بعد از شماره‌ها در متن
\def\@seccntformat#1{\csname the#1\endcsname\@SepMark\quad}
% اضافه کردن خط تیره بعد از شماره‌ها در فهرست مطالب
\renewcommand{\cftsecaftersnum}{\@SepMark}%
\renewcommand{\cftsubsecaftersnum}{\@SepMark}%
\renewcommand{\cftsubsubsecaftersnum}{\@SepMark}%
\makeatother
\setcounter{secnumdepth}{4}
\setcounter{tocdepth}{4}
\setlength\cftsecnumwidth{3em}
\setlength\cftsubsecnumwidth{4em}
\setlength\cftsubsubsecnumwidth{5em}

\newcommand\mydot[1]{\scalebox{#1}{.}}
\renewcommand\cftdot{\mydot{1.5}}
\renewcommand\cftdotsep{1.8}

\renewcommand{\cftsecleader}{\small\cftdotfill{\cftsecdotsep}}


\begin{document} 

  %************
  %remove abstract and number of table of contents and list of figures from Toc (we add numbers to TOC in chapter 1)
  \addtocontents{toc}{\setcounter{tocdepth}{-1}} 
  %****************

  %************************
  % The abstract of the paper goes here: abstract.tex
  \include{tableofcontents}
  %************************  


  %*****************************************************************
  %% تنظیم مناسب صفحه و فونت برای متن اصلی پایان‌نامه
  \newgeometry{left=2cm,right=2.5cm,top=2cm,bottom=2cm,includehead=false,headsep=12.7mm,footnotesep=12.7mm}
  \settextfont{B Nazanin}\fontsize{12}{6}\selectfont
  \setlatintextfont{Times New Roman}\fontsize{10}{6}
  \baselineskip=1cm

  \pagenumbering{arabic}

  %***********
  %Different header in odd and even pages
  \csname@twosidetrue\endcsname %instead of using twoside in document class
  \pagestyle{fancy}
  \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{ \chaptername\ \tartibi{chapter}:\;\; #1}{}} 
  \fancyhf{} % delete current header and footer
  \cfoot{\thepage} 
  \fancyhead[RE]{\leftmark} 
  \fancyhead[LE]{پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد}
  \fancyhead[LO]{تشخی از سیستم } 
  %***********

  %\pagestyle{plain} 
  %*****************************************************************
  % Main chapters
  \include{chap1}
  \include{chap2}

\end{document}

enter image description here

موفق باشید.

پاسخ داده شده آذر 15, 1398 توسط شاپور مددپور (8,657 امتیاز)
انتخاب شده آذر 21, 1398 توسط نجمه اا
ممنون از شما. ولی مشکل این روش این هست که 5em باید با توجه به عنوان فصلی که از همه طولانی تر هست تنظیم بشه و جلوی فصل هایی که عنوان آنها کوتاه تر هست خالی میمونه. مثلا در شکلی که خود شما پیوست کردین جلوی کلمه مقدمه خالی مونده در حالی که یک مقدار از نقطه چین هنوز روی عنوان فصل دوم هست.
درست می‌فرمایید. ویرایش دوم در بالا را ببینید.
...